OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR PERSOANE FIZICE

 

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal, la orice subunitate de poliție în care funcţionează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată.

Documente necesare:

- cerere-tip (anexa nr.22 din H.G. nr.345/2010)

- actul de identitate, aflat în termen de valabilitate (pentru cetăţeni români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaport; pentru cetăţeni străini sau apatrizi: paşaport, permis de şedere temporară sau permanentă, certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară, carnetul de identitate) – în original.

         Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;
 • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.

Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

     În acest caz, actele necesare sunt următoarele:

-Cererea-tip (anexa nr.22 din H.G. nr.345/2010), cu datele complete de stare civilă şi motivată;

-Actul de identitate, al persoanei împuternicite, aflat în termen de valabilitate – în original;

-Împuternicirea avocaţială - în original;

-Procura autentificată în condiţiile legii, astfel:

 • în ţară autentificată de către un notar public;
 • în străinătate autentificată prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961, este suficient să fie aplicată apostila.

 

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor cu vârsta de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte, tutore sau de către un împuternicit al acestora.

            Acte necesare:

 • Cererea-tip (anexa nr.22 din H.G. nr.345/2010), completată cu datele de stare civilă ale minorului şi motivată;
 • Actul de identitate, al deponentului (părinte/tutore/împuternicit) – în original;
 • Certificatul de naștere al minorului - în original;
 • Decizia de instituire a tutelei (după caz) – în orignal;
 • Procura notarială (în cazul în care cererea se depune prin împuternicit).

           

            În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru o persoană fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), acesta se poate obține personal.

            Acte necesare:

- Cerere-tip (anexa nr.22 din H.G. nr.345/2010), cu datele complete de stare civilă şi motivată;

- Actul de identitate, aflat în termen de valabilitate (pentru cetăţeni români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaport; pentru cetăţeni străini sau apatrizi: paşaport, titlu de călătorie, permis de şedere temporară sau permanentă, certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară, carnetul de identitate) – în original.

 

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Pentru identificarea misiunirlo diplomatice şi a oficiilor consulare ale României, precum şi pentru obţinerea de informaţii privind procedurile specifice de lucru, se poate accesa pagina de internet www.mae.ro.

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-şi demonstreze calitatea.

Acte necesare pentru persoana condamnată, dacă cererea se depune personal:

-  cerere-tip (anexa nr.22 din H.G. nr.345/2010), completată cu datele de stare civilă şi motivată;

-  actul de identitate, al persoanei condamnate – în original.

Acte necesare pentru deponent, altul decât persoana condamnată:

-  cerere-tip (anexa nr.22 din H.G. nr.345/2010), completată cu datele de stare civilă şi motivată;

-  actul de identitate, al deponentului – în original;

- împuternicire avocaţială, certificat de căsătorie/naştere(acte care fac dovada calităţii deponentului) – în original.

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

 1. Certificatele de cazier judiciar pentru persoanele fizice vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.
 1. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.
 2. Certificatul de cazier judiciar are valabilitate 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.
 3. Certificatul de cazier judiciar se eliberează în limba oficială a statului, respectiv limba română.
 4. Adresa e-mail: cazier@tr.politiaromana.ro.
 5. Toate formularele tip se asigură gratuit, la solicitarea persoanei fizice, de către instituţia care eliberează documentele solicitate prin aceasta.

 

Potrivit Regulamentului UE 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului, certificatele care atestă absența cazierului judiciar pot fi însoțite, la solicitarea titularului, de formulare standard multilingve, instrumente ajutătoare pentru traducere în oricare dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Formularele standard multilingve se anexează numai certificatelor de cazier judiciar eliberate persoanelor fizice care nu sunt înscrise în cazierul judiciar, se utilizează ca instrument de asistență pentru traducere, sunt scutite de taxe și nu au valoare juridică autonomă.

Scopul acestor formulare multiligve este de a asigura traducerea certificatului de cazier judiciar eliberat de autoritățile române atunci când acesta este prezentat în fața autorităților dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, cu condiția ca autoritatea din celălalt stat membru căreia i se prezintă documentul oficial să considere că informațiile incluse în formularul standard multilingv sunt suficiente pentru prelucrarea documentului oficial.

Persoana îndreptățită să solicite formular multilingv este titularul certificatului de cazier judiciar sau împuternicitul acestuia, potrivit legii.

Din conținutul cererii trebuie să reiasă faptul că deponentul solicită eliberarea unui formular multilingv și statul membru în care urmează a fi utilizat.

Cererea poate fi depusă în același timp cu cererea pentru obținerea certificatului de cazier judiciar sau la o dată ulterioară, situație în care este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar emis anterior, însă nu mai târziu de expirarea acestuia ( 6 luni de la eliberare).

 

Programul de lucru cu publicul al subunităţilor de poliţie din cadrul I.P.J. Teleorman care eliberează certificate de cazier judiciar:

 

 • Sediul IPJ Teleorman - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Adresa: Strada Ion Creangă, nr.71-73, Alexandria, jud.Teleorman

 Luni, Marţi, Miercuri, Joi – 08,30 – 12,30

                                           - 14,00 – 16,00

                                Vineri – 08,30 – 14,00

 • Poliţia Municipiului Roşiorii de Vede

Adresa: Strada Renaşterii, nr.23, Roşiorii de Vede, jud.Teleorman

            Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Municipiului Turnu Măgurele

Adresa: Strada 1 Decembrie, nr.4, Turnu Măgurele, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Oraşului Videle

Adresa: Strada Republicii, nr.4, Videle, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Oraşului Zimnicea

Adresa: Strada Împăratul Traian, nr.74, Zimnicea, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00