OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ ŞI A COPIEI DE PE REGISTRUL AGRESORILOR SEXUALI

 

Certificatele de integritate comportamentală prevăzute în Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare unor persoane sau asupra minorilor se eliberează în aceleași condiții în care se eliberează certificatele de cazier judiciar.

 

Certificatele de integritate comportamentală se eliberează exclusiv persoanelor fizice.

 

Pentru a obţine un certificat de integritate comportamentală, persoana fizică poate depune personal, la orice subunitate de poliție în care funcţionează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată.

Documente necesare:

- cerere-tip (anexa nr.22 din H.G. nr.345/2010)

- actul de identitate, aflat în termen de valabilitate (pentru cetăţeni români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaport; pentru cetăţeni străini sau apatrizi: paşaport, permis de şedere temporară sau permanentă, certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară, carnetul de identitate) – în original.

         Certificatul de integritate comportamentală se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;
 • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.

Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

     În acest caz, actele necesare sunt următoarele:

-Cererea-tip (anexa nr.22 din H.G. nr.345/2010), cu datele complete de stare civilă şi motivată;

-Actul de identitate, al persoanei împuternicite, aflat în termen de valabilitate – în original;

-Împuternicirea avocaţială - în original;

-Procura autentificată în condiţiile legii, astfel:

 • în ţară autentificată de către un notar public;
 • în străinătate autentificată prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961, este suficient să fie aplicată apostila.

 

Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală.

Cu acordul persoanei verificate (consimțământ expres, exprimat în scris), instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată pot solicita o copie de pe Registru în aceleași condiții în care se poate obține, potrivit Legii nr.290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

 

 1. Certificatele de integritate comportamentală vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.
 1. Certificatul de integritate comportamentală se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.
 2. Certificatul de integritate comportamentală are valabilitate 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.
 3. Certificatul de integritate comportamentală se eliberează în limba oficială a statului, respectiv limba română.
 4. Adresa e-mail: cazier@tr.politiaromana.ro.
 5. Toate formularele tip se asigură gratuit, la solicitarea persoanei fizice, de către instituţia care eliberează documentele solicitate prin aceasta.

 

 

Programul de lucru cu publicul al subunităţilor de poliţie din cadrul I.P.J. Teleorman care eliberează certificate de cazier judiciar:

 

 • Sediul IPJ Teleorman - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Adresa: Strada Ion Creangă, nr.71-73, Alexandria, jud.Teleorman

 Luni, Marţi, Miercuri, Joi – 08,30 – 12,30

                                           - 14,00 – 16,00

                                Vineri – 08,30 – 14,00

 • Poliţia Municipiului Roşiorii de Vede

Adresa: Strada Renaşterii, nr.23, Roşiorii de Vede, jud.Teleorman

            Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Municipiului Turnu Măgurele

Adresa: Strada 1 Decembrie, nr.4, Turnu Măgurele, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Oraşului Videle

Adresa: Strada Republicii, nr.4, Videle, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Oraşului Zimnicea

Adresa: Strada Împăratul Traian, nr.74, Zimnicea, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00