OBŢINEREA EXTRASULUI DIN CAZIERUL JUDICIAR AL UNUI STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE

 

Pentru a obţine un extras din cazierul judiciar al altui stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică poate depune personal, o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care funcţionează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcţiei Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Pot solicita eliberarea extrasului din cazierul judiciar persoane fizice, cetăţeni români sau străini care sunt sau au fost rezidenți ori resortisanți ai statului român sau ai statului membru de unde se solicită eliberarea extrasului.

Documente necesare:

       - Cerere-tip (anexa nr.40 din H.G. nr.345/2010), cu datele complete de stare civilă şi motivată;

       - Actul de identitate aflat în termen de valabilitate (pentru cetăţeni români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaport; pentru cetăţeni străini sau apatrizi: paşaport, titlu de călătorie, permis de şedere temporară sau permanentă, certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară, carnetul de identitate) – în original.

         Extrasul din cazierul judiciar al altui stat membru al Uniunii Europene se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;
 • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.

Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

     În acest caz, actele necesare sunt următoarele:

-Cererea-tip (anexa nr.40 din H.G. nr.345/2010), cu datele complete de stare civilă şi motivată;

-Actul de identitate al persoanei împuternicite, aflat în termen de valabilitate – în original;

-Împuternicirea avocaţială – în original;

-Procura autentificată în condiţiile legii - original şi în copie xerox, astfel:

 • în ţară autentificată de către un notar public;
 • în străinătate autentificată prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961, este suficient să fie aplicată apostila.

 

În vederea obţinerii datelor solicitate, autorităţile române competente adresează autorităţii centrale a statului membru de unde se solicită eliberarea documentului, o cerere de extras din cazierul judiciar.

Cererile se transmit prin intermediul Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar European – ECRIS, respectând modalităţile de organizare şi facilitare a schimburilor de informaţii prevăzute în Decizia-cadru 2009/315/JAI şi în Decizia 2009/316/JAI.

Răspunsul la cererea formulată de o persoană fizică pentru obţinerea de informaţii privind propriul cazier judiciar se transmite în termen de cel mult 20 zile lucrătoare de la data la care a fost primită cererea, iar autorităţile române eliberează solicitantului estrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia, prin intermediul ghişeului de cazier judiciar la care a fost depusă cererea.

 

 1. Adresa e-mail: cazier@tr.politiaromana.ro.
 2. Toate formularele tip se asigură gratuit, la solicitarea persoanei fizice, de către instituţia care eliberează documentele solicitate prin aceasta.

 

 

Programul de lucru cu publicul al subunităţilor de poliţie din cadrul I.P.J. Teleorman care eliberează certificate de cazier judiciar:

 

 • Sediul IPJ Teleorman - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Adresa: Strada Ion Creangă, nr.71-73, Alexandria, jud.Teleorman

 Luni, Marţi, Miercuri, Joi – 08,30 – 12,30

                                           - 14,00 – 16,00

                                Vineri – 08,30 – 14,00

 • Poliţia Municipiului Roşiorii de Vede

Adresa: Strada Renaşterii, nr.23, Roşiorii de Vede, jud.Teleorman

            Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Municipiului Turnu Măgurele

Adresa: Strada 1 Decembrie, nr.4, Turnu Măgurele, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Oraşului Videle

Adresa: Strada Republicii, nr.4, Videle, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Oraşului Zimnicea

Adresa: Strada Împăratul Traian, nr.74, Zimnicea, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00