Cadrul juridic general ce reglementează activitatea Poliţiei Române este Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române. Noul Statut al poliţistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002, completează şi detaliază dispoziţiile privind desfăşurarea, în limitele şi conform legii, a acestei activităţi pusă în slujba comunităţii.

Astfel, articolul 1 al acestei legi, statuează că poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă de regulă uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Dispoziţiile referitoare la activitatea poliţiei, cuprinse secvenţial în alte legi de organizare şi funcţionare a instituţiilor statului, au fost completate cu legi speciale ce vizează combaterea unui anumit tip de infracţionalitate.

O deosebită atenţie a fost acordată modificării şi completării Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, protecţiei agentului acoperit, a martorului şi a datelor, Legii Administraţiei publice locale, a celei privind combaterea crimei organizate, precum şi legii privind combaterea infracţiunilor comise prin mijloacele tehnologiei de vârf.

Legea 218/2002      https://legislatie.just.ro/public/detaliidocument/157719

Legea 360/2002      https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36819

 

Din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor, Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman are următoarele atribuţii principale:

 

-aplică măsuri de menținere a ordinii și siguranței publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracțional, de identificare și contracarare a acțiunilor îndreptate îmăptriva vieții, libertăţii, sănătăţii și integrităţii persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a altor interese legitime ale comunității;

-efectuează verificări şi formulează propuneri cu privire la licenţierea societăţilor private de detectivi, pază, supraveghere şi gardă de corp cu sediul social pe raza judeţului şi controlează activitatea acestora;

-culege colectează, preluncrează, stochează, analizează şi valorifică informaţii în vederea descoperirii, prevenirii și combaterii infracțiunilor, precum și a altor fapte ilicite;

-desfăşoară potrivit competenţei, activităţi pentru constatarea infracţiunilor şi efectuează cercetări în legătură cu acestea;

-asigură organizarea şi funcţionarea centrului de reţinere şi arestare preventivă din cadrul unității;

- prin personalul de specialitate din subordine, constată şi aplică sancţiuni în domeniul contravențional potrivit competenţelor specifice;

-desfășoară activități de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau altor hotărâri judecătorești, precum și a persoanelor dispărute;

-folosește metode și mijloace tehnico-științifice în cercetarea locului săvârşirii infracţiunilor și la examinarea probelor și a mijloacelor materiale de probă, efectuând, prin laboratoare şi specialiști, constatări și expertize criminalistice, dispuse în condiţiile legii;

-exercită controlul, potrivit legii, asupra deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, a materiilor explozive, a substanţelor şi a preparatelor chimice periculoase, precum şi asupra modului în care se efectuează operațiunile cu arme, muniții şi materii explozive, precu și asupra funcționării atelierelor de reparat arme și asupra poligoanelor de tir; 

-exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive și nucleare, substanțelor toxice şi stupefiante, precum și asupra altor obiecte și materii supuse autorizării, potrivit legii;

-coordonează, îndrumă şi controlează activităţile privind circulația pe drumurile publice, colaborează cu alte autorități publice, instituții, asociații și organizații neguvernamentale, pentru îmbunătățirea organizării și sistematizării circulației, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor și luarea unor măsuri de educație rutieră a participanților la trafic;

-organizează şi actualizează permanent, în condiţiile legii, cazierul judiciar pentru ținerea evidenței persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal și constituie baza de date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor operative specifice poliției;

-efectuează studii și cercetări privind dinamica infracționalității pe raza de competenţă și propune măsuri de prevenire a acesteia;

-cooperează cu prefecţii, autoritățile administrației publice locale, autorităţele judecătoreşti, serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale;

-participă, în condițiile legii, împreună cu alte unități ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu forţe ale Ministerului Apărării Naționale și alte instituţii prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

-colaborează cu instituțiile de învățământ și cu organizațiile neguvernamentale pentru pregătirea antiinfracțională a populației;

-soluţionează, potrivit competenţei şi în condiţiile reglementării în vigoare, cererile de asistență polițienească internațională;

-participă la constituirea forțelor internaționale de poliție, destinate unor misiuni de instruire, asistență și cooperare polițienească sau pentru acțiuni umanitare;

-realizează activităţile ce îi revin din aplicarea prevederilor Legii nr.302/2004 privind cooperarea judicară internaţională în materie penală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, OMAI nr.212/23.09.2010 privind procedurile de lucru privind activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.141/12.07.2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, republicată.